27 marca 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Forum dla Nowej Huty wsplnie ze Stowarzyszeniem wzi??o udzia? w Dniu Aktywnego Obywatela zorganizowanego przez Zesp? Szk? Mechanicznych im.gen. W?adys?awa Sikorskiego w Krakowie oraz Fundacj? Gospodarki i Administracji Publicznej. W trakcie odby?o si? spotkanie z Przedstawicielami Samorz?du - Panem Dyrektorem Wydzia?u Spraw Spo?ecznych Janem ??d?o, prelekcja o partycypacji spo?ecznej oraz debata. Wsplnie ze Stowarzyszeniem prezentowali?my swoje obecne projekty , promowali?my wolontariat w Placwkach Wsparcia Dziennego , aktywny sposb sp?dzania wolnego czasu przez r?nego rodzaju rajdy rowerowe po Nowej Hucie, zach?cali?my m?odzie? do zaanga?owania w nasze projekty.

 
7 marca 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Przedstawiciel FORUM bra? udzia? w Konferencji " WSPLNIE DLA KRAKOWA" zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz Krakowska Rade Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego. Podczas spotkania odby?a sie dyskusja nad wyzwaniami tworzenia za?oze? do wieloletniego programu z NGOs na lata 2015-2018.

 
11 luty 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Urz?d Marsza?kowski Wojewdztwa Ma?opolskiego zorganizowa? dla organizacji pozarz?dowych spotkanie informacyjne dotycz?ce prezentacji nowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 oraz nowych zasad ubiegania si? o dotacje.

 
7 marca 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Nasz Przedstawiciel bra? udzia? w Konferencji " WSPLNIE DLA KRAKOWA" zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz Krakowska Rade Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego. Podczas spotkania odby?a sie dyskusja nad wyzwaniami tworzenia za?oze? do wieloletniego programu z NGOs na lata 2015-2018.

 
11 luty 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Urz?d Marsza?kowski Wojewdztwa Ma?opolskiego zorganizowa? dla organizacji pozarz?dowych spotkanie informacyjne dotycz?ce prezentacji nowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 oraz nowych zasad ubiegania si? o dotacje.

 
4,5 i 7 luty 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Urz?d Miasta Krakowa wsplnie z Fundacj? Gospodarki i Administracji Publicznej zorganizowali w Miejskim O?rodku Wspierania Inicjatyw Spo?ecznych spotkanie Grup Roboczych w ramach projektu WIP- " Wsp?praca i partycypacja organizacji pozarz?dowych w przestrzeni Gminy Miejskiej Krakw".

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>