22 stycznia 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Brali?my udzia? w spotkaniu inauguruj?ce prace w modelu partycypacyjnym przy opracowywaniu Strategii Rozwi?zywania problemw Spo?ecznych Krakowa na lata 2014-2020. Dokument ten b?dzie formu?owa? cel strategiczny , kierunki priorytetowe oraz przedsi?wzi?cia dla rozwi?zywania problemw Krakowa w perspektywie 2020r.

Spotkanie odby?o si? w UMK Pl. Wszystkich ?wi?tych 3-4

 
FERIE 2014r PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Cz?onkowie Forum dla Nowej Huty wsplnie ze Stowarzyszeniem zorganizowali wsplnie Ferie zimowe dla dzieci ze ?wietlic ?rodowiskowych w tym, wyj?cia na basen, seans filmowy " Kraina lodu" w Kinie Agrafka, spektakl " Arka Noego" w Teatrze Ludowym " , warsztaty w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa oraz wiele innych oraz wycieczk? do Krynicy Zdroju.

W ostatni dzie? ferii 14 lutego, trzy nowohuckie ?wietlice Gwiazdeczki zos.Alberty?skiego 36, Diabe?ki z os. Kalinowego 18 oraz Zwariowane Anio?ki zos.Wysokiego 6 wybra?y si? na wycieczk? do Krynicy Zdrj. Cho? pocz?tkowo pogoda nie sprzyja?a spacerom i poznawaniu miasta, wycieczka bardzo spodoba?a si? podopiecznym. Nasze pierwsze kroki w Krynicy skierowali?my do Muzeum Zabawek. Obejrzeli?my zarwno przedwojenne zabawki, ktrymi bawili si? nasi pradziadkowie, jak rwnie? zupe?nie wsp?czesne kolejki czy pozytywki. Pani przewodnik oprowadzi?a nas po tym niezwyk?ym miejscu i opowiedzia?a wiele ciekawych anegdot.

Pierwsz? w Polsce kolejk? linowo terenow? wjechali?my na Gr? Parkow? i cho? mg?a zas?oni?a nam widok na miasto, nie stracili?my dobrego humoru. Spacer po Parku Zdrojowym na jej szczycie pozwoli? nam z bliska poogl?da? takie gatunki obcych drzew jak daglezja zielona, jod?a kaukaska, ?ywotnik olbrzymi, szydlica japo?ska czy sosny: wejmutka iwydmowa, ktre zazwyczaj rosn? tylko w specjalnych hodowlach.

Nie oby?o si? tak?e bez odwiedzin w pijalni wd. I cho?, z racji renowacji budynku Pijalni G?wnej, musieli?my zadowoli? si? pijalniami zast?pczymi, nie powstrzyma?o to nas przed skosztowaniem tutejszych, s?onych specja?w.

Na dobry koniec zjedli?my pyszny obiad i tak- zaopatrzeni we wspomnienia z ciekawego dnia, pami?tki z Krynicy ruszyli?my do Krakowa.

 
6 grudnia 2013r PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Miko?aj w Placwkach wsparcia dziennego w Nowej Hucie.

Forum dla Nowej Huty wsplnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Nowej Huty

zorganizowa?o imprez? Miko?ajkowa dla 70 dzieci ze ?wietlic ?rodowiskowych.

Impreza odby?a si? w ?wietlicy przy os. Kalinowym 18, Krakw.

Ka?da ze ?wietlic przygotowa?a wsplnie z wychowawcami ma?y program artystyczny.

By?y wierszyki, piosenki, przedstawienia specjalnie dla ?wi?tego Miko?aja. By?o przy tym

du?o rado?ci i u?miechu. Dzieci bawi?y si? wy?mienicie, kiedy w ko?cu niespodziewanie

pojawi? si? d?ugo wyczekiwany go?? w czerwonym p?aszczu, z d?uga bia?? brod?, usiad?

razem z dzie?mi i rozdawa? wszystkim upominki.

 
21 listopada 2013r PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   
W dniu 21 listopada 2013r. Firma Lider Projekt zorganizowa?a  w imieniu Urz?du 
Miasta Krakowa Debat? dotycz?c? Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa
w budynku Politechniki Krakowskiej im. T. Ko?ciuszki przy ul. Podchor??ych 1,
Debata by?a okazj? do wymiany uwag nt dzia?a? rewitalizacyjnych, oraz
prezentacji w?asnych propozycji projektw, ktre nast?pnie mog?y zosta?
w??czone do Banku Projektw Rewitalizacyjnych, b?d?cego elementem
Miejskiego Programu Rewitalizacji. Debata ta inicjowa?a proces naboru
projektw, przedstawiony zosta? szczeg?owy sposb w?a?ciwego naboru projektw, oraz za?o?enia zaktualizowanego Miejskiego
Programu Rewitalizacji. 
20 wrzesnia 2013r PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

W dniu 20 wrze?nia 2013r w ramach Europejskiego Tygodnia Zrwnowa?onego Transportu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty wsplnie z Forum dla Nowej Huty przygotowa?o rajd rowerowy wok? ??k Nowohuckich. ??cznie w imprezie wzi??o udzia? 100 rowerzystw oraz 30 dzieci z przedszkoli. Spotkanie odby?o si? przed Nowohuckim Centrum Kultury. Rajd otworzy?a Dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty Bo?ena Kutrzeba- Nikiel oraz Przedstawiciel Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska UMK- Przemys?aw Barszcz. Po przywitaniu uczestnikw oraz przedstawieniu ca?ego programu obchodw Tygodnia Zrwnowa?onego Transportu, na scenie wyst?pi?o 30 dzieci z Przedszkola nr 152 ze spektaklem na temat segregacji ?mieci. Nast?pnie Dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury Zbigniew Grzyb, jako gospodarz miejsca , otworzy? rajd rowerzystw wok? ??k Nowohuckich. Wzi?li w nim udzia? uczniowie oraz wychowawcy ze Szko?y Podstawowej nr 92, Zespo?u Szk? Gastronomicznych nr 1, III Liceum Oglnokszta?c?cego, Zespo?u Szk? Budowlanych- " Chemobudowa- Krakw', oraz Zesp? Szk? Mechanicznych. Uczestnicy rajdu oraz z dzieci z przedszkoli otrzymali drobne upominki w postaci koszulek, i innych akcesoriw ufundowanych przez Urz?d Miasta Krakowa. Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom, ktrzy bior? udzia? w Rajdzie Rowerowym wok? ??k Nowohuckich promuj?c pi?kne miejsca naszej dzielnicy. Wyrazy podzi?kowania kierujemy do sponsorw za pomoc w zorganizowaniu imprezy.

 
lipiec- sierpie? 2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Cz?onkowie Forum dla Nowej Huty wsplnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Nowej Huty zorganizowa?o plan wakacyjny dla 60 dzieci ze ?wietlic ?rodowiskowych w Nowej Hucie. W planie znalaz?y si? : dwa razy w tygodniu wyj?cia na basen " Krakowianka", zaj?cia sportowe na boisku wielofunkcyjnym, M?odzie?owego Domu Kultury przy os. Kalinowym. Odbywa?y si? wycieczki po Krakowie. Przyj?to zadanie pokazania podopiecznym innej cz??ci miasta , dla wi?kszo?ci zupe?nie obcej. Odbywa?y si? wycieczki na wszystkie Kopce Krakowa, Ma?y Rynek, spacer pod K?adk? Bernatk?, ??cz?c? Kazimierz z Podgrzem. Nast?pn? wycieczk? by?o wyj?cie do Podgrza , poznanie historii po??czenia miasta a tak?e poznanie historii ?ydw w Krakowie, ich kultury oraz elementw religii. W drugim miesi?cu wakacji odby?o si? tak?e kilka zaj?? terenowych, w formie mini-gry miejskiej, zabawy terenowej.

W dniach od 22.07-01.082013 dzieci wyjecha?y na kolonie do Jordanowa.

Ju? w pierwszych dniach kolonii odbywa?y pasowanie na piratw. Potem, je?li tylko s?ucha?y kapitana i bosmanw, mog?y wyruszy? w wakacyjny rejs pe?en przygd. W?rd nich te ekstremalne jak wycieczka na Wysok? czy wyjazd do Osielca do Linowego Parku Zabaw, te edukacyjne jak zwiedzanie zabytkw Jordanowa, te tajemnicze zaj?cia pod tytu?em Parada K?amcw. By?y te? , mo?e nieco mniej pirackie, ale za to typowo kolonijne niezwykle lubiane przez dzieci - ognisko ze ?piewaniem piosenek i prezentacja talentw, dyskoteka z wyborem najlepszego tancerza i tancerki kolonii czy zabawa w kalambury. Nie zabrak?o wyj?? na basen, zaj?? na korcie tenisowym, wsplnej nauki piosenek kolonijnych czy zaj?? plastycznych. Trzeba pami?ta? , ze bez sponsorw nie by?oby Wakacji z Piratami . Serdecznie dzi?kujemy wszystkim, ktrzy nam pomogli .

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>