16 maja 2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

W dniu 16 maja 2013r w Urz?dzie Miasta Krakowa na Placu Wszystkich ?wi?tych odby?o si? posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta Krakowa oraz Komisji Mienia i Przedsi?biorczo?ci Rady Miasta Krakowa. W obradach wzi??a udzia? Wiceprezes Stowarzyszenia Pani Bo?ena Kutrzeba- Nikiel, ktra przedstawi?a dzia?alno?? Forum dla Nowej Huty oraz Nowohuckiego Centrum Informacji.

 
maj 2013r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Informacja zosta?a umieszczona na pro?b? partnera MARR

ZOSTA? EKSPERTEM DS. INNOWACJI

Prowadzisz bizneswMa?opolsce lub pracujeszwmikro, ma?ej firmie?Ju? terazzg?o? si?doprojektu Ma?opolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.W nowym projekcie Ekspert dospraw innowacji przygotowali?my atrakcyjn? ofert? bezp?atnych szkole? iwarsztatw.

W trakcie szkole? wykorzystywane s? autorskie gry symulacyjne. Nowoczesne narz?dzia dostarcz? Ci pe?ny zakres do?wiadcze? zwi?zany z planowaniem i wdra?aniem innowacji w firmach. Szkolenia prowadzone przez profesjonalnych trenerw.

Szkolenia obejmuj? zagadnienia zzakresu innowacji technologicznych, organizacyjnych, procesowych imarketingowych dopasowanych dospecyficznych potrzeb sektora mikro ima?ych przedsi?biorstw.

Tematyka szkole? dotyczy:

 • zasady imetody wprowadzania narynek nowych produktw

 • metody organizacji przedsi?biorstw

 • nowe trendy wmarketingu

 • nowatorskie techniki produkcji idystrybucji

 • rozszerzanie dzia?alno?ci narynki zagraniczne (eksport)

Szkolenieoutdoorowe

 • terenowa gra symulacyjna, rozwija umiej?tno?ci wzakresie zarz?dzania stresem, konfliktem iprzywdztwa

WarsztatTransfer wiedzy

 • wymiana dobrych praktyknawi?zanie kontaktw biznesowych

Szkolenia specjalistyczne szyte na miar? dopasowane do konkretnych potrzeb uczestnikw projektu. Czas i zakres szkole? jest indywidualnie ustalany z osob? zainteresowan?

Szkoleniaodbywa? si? b?d?na terenie Ma?opolski. Udzia? w projekcie zako?czony b?dzie otrzymaniem CERTYFIKATU potwierdzaj?cego posiadan? wiedz? z zakresu innowacji.

Szczeg?y projektu oraz rejestracja na bezp?atny cykl szkole? znajduje si? na stronie http://www.marr.pl/projekty/ekspert/szkolenia-ekspert.html

Cykl szkole? i warsztatw realizowany jest w ramach projektu Ekspert ds. innowacji wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej wramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 
16 maja 2013r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

W dniu 16 maja 2013r w UMK odby?o si? posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta Krakowa oraz Komisji Mienia i Przedsi?biorczo?ci Rady Miasta Krakowa. W obradach wzi??a udzia? Wiceprezes Stowarzyszenia Pani Bo?ena Kutrzeba- Nikiel, ktra przedstawi?a dzia?alno?? Forum dla Nowej Huty oraz Nowohuckiego Centrum Informacji.

 
10 maja 2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Regionalny O?rodek Polityki Spo?ecznej, nawi?zuj?c do wcze?niejszych dzia?a? popularyzuj?cych ewaluacj? w?rd kadr pomocy i integracji spo?ecznej, przygotowuje kolejn? tematyczn? konferencj?.

Tegoroczna konferencja, stanowi?ca podsumowanie prac nad katalogiem dobrych praktyk ewaluacji w obszarze spo?ecznym, b?dzie doskona?? okazj? do zdobycia i pog??bienia wiedzy w zakresie takich zagadnie? jak ewaluacja pracy socjalnej z rodzin? czy trafno?? dzia?a? instytucji pomocy spo?ecznej. Podczas spotkania nie zabraknie oczywi?cie prezentacji dobrych praktyk: przedstawiciele wybranych instytucji i organizacji zaprezentuj? ciekawe ju? realizowane ewaluacje swoich programw i przedsi?wzi??.

Zach?camy do udzia?u w tym wydarzeniu, ktre odb?dzie si?
10 maja 2013 r. w Krakowie, w auli Akademii Ignatianum (ul. Kopernika 26).

 
9 maja 2013r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

W dniu 9 maja 2013r. odb?dzie si? IV spotkanie z cyklu dyskusji w ramach Krakowskiego Forum NAUKA-BIZNES-MIESZKA?CY -SAMORZ?D. Spotkanie po?wi?cone b?dzie mo?liwo?ciom skorzystania z funduszy europejskich do ko?ca roku a tak?e perspektywie finansowej 2014-20120 i wyp?ywaj?cych z niej mo?liwo?ci wsp?pracy w ramach aktualizowanego Programu Wspierania Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Gospodarczego Miasta pomi?dzy Gmin? a ma?ymi i ?rednimi przedsi?biorstwami i instytucjami otoczenia biznesu. Podczas spotkania przedstawione zostan? dost?pne jeszcze w tym roku formy dofinansowania dla przedsi?biorcw oraz perspektywy wsp?pracy w ramach wspierania przedsi?biorczo?ci w nadchodz?cych latach. Spotkanie ma charakter otwarty . Zapraszamy wszystkich ch?tnych.

 
19 kwietnia 2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Obchody Dni Ziemi 2013 mia?y charakter oglnokrajowy. W tym roku odby?y si? 19-20 kwietnia w Nowej Hucie

By?a to impreza organizowana wsplnie z Wydzia?em Kszta?towania ?rodowiska Urz?du Miasta Krakowa. Obchody Dni Ziemi rozpocz??y si? r?nego rodzaju akcjami i przedsi?wzi?ciami organizowanymi przez krakowskie placwki o?wiatowe min. przedszkola, szko?y, m?odzie?owe o?rodki i domy kultury a tak?e organizacje zajmuj?ce si?, na co dzie? z ekologi?. Dzia?ania ekologiczne mia?y za zadanie przybli?y? tematyk? ochrony ?rodowiska. Dzieci uczestniczy?y w konkursach, turniejach o przyrodzie.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty w ramach obchodw Dni Ziemi, jak co roku zorganizowa?o Rajd Rowerowy wok? ??k Nowohuckich, ktry odby? si? 19 kwietnia

o godzinie 10.00 na tarasie Nowohuckiego Centrum Kultury.. W uroczystym otwarciu wzi?li udzia? Pani Jolanta Sendur Przedstawiciel Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska UMK oraz Pani Bo?ena Kutrzeba- Nikiel Dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty. Przedstawiono program obchodw oraz historie imprezy. Ciekaw? lekcj? edukacyjn? dla przedszkolakw nt. ??k Nowohuckich poprowadzi?a Pani Jolanta Sendur. Wszyscy uczestnicy otrzymali podkoszulki ufundowane przez Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska UMK oraz drobne upominki..

W rajdzie wzi??o udzia? oko?o 150 uczestnikw z :

 • Zespo?u Szk? Mechanicznych nr 3 , os. `Szkolne 37,

 • Zespo?u Szk? Gastronomicznych nr 1, os. Z?ota Jesie? 16,

 • Szko?y Podstawowa nr 92, os. Kalinowe 18,

 • XI Liceum Oglnokszta?c?ce, os. Teatralne 33,

 • Zespo?u Szk? Budowlanych Chemobudowa Krakw, os. Urocze 13

 • Samorz?dowego Przedszkole nr 108, os. Handlowe 3

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>