11 kwietnia 2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Fundacja IHEDATE z Francji w imieniu ktrej prowadzi?a rozmowy pani Constance Lauffet zg?osi?a telefonicznie do Nowohuckiego Centrum Informacji pro?b? o pomoc w organizacji spotkania cz?onkw fundacji IHEDATE z mieszka?cami Nowej Huty oraz prelekcji na temat rozwoju rejonu pod wzgl?dem gospodarczym. Od miesi?ca lutego do kwietnia toczy?y sie rozmowy na temat spotkania. W dniu 11 kwietnia 2013r w Nowohuckim Centrum Kultury odby?o sie planowane spotkanie Forum dla Nowej Huty z Fundacja IHEDATE. Przyjecha?a bardzo liczna grupa w w ilo?ci 70 osb. Mi?dzy innymi byli to przedstawiciele : Regionalni Delegaci z Francuskiej Federacji Szpitali, Doradca Prezydenta Groupe Le Noble Age, Dyrektor Wsp?pracy Europejskiej i Terytorialnej Council of the Gironde, Architekt Urbanista - Ministerstwo Wy?szej Edukacji i Bada? Naukowych, Prezydent Komitetu Medycznego, Manager Regionalnych Spraw Publicznych French Alternative Energies and Atomic Energy Comission, Dyrektor do spraw Agrokultury i Rozwoju Rolnictwa General Council of the Var, Szef firmy prawniczej - Public & Private Link.

Spotkanie poprowadzi? Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty oraz cz?onek Zarz?du Forum dla Nowej Huty Pan Krzysztof Kwatera. Przedstawi? dzia?alno?? oraz plany na przysz?o?? Forum dla Nowej Huty, partnerstwo r?nych organizacji z sektora publicznego, gospodarczego i spo?ecznego.

Na spotkanie zostali zaproszeni cz?onkowie Forum dla Nowej Huty Tadeusz Kasprzyk- Forum dla Nowej Huty, pan Pawe? Jag?o Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddzia? Dzieje Nowej Huty, Pani Jolanta Sendur Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska Urz?du Miasta Krakowa, Nauczyciele Zespo?u Szk? Mechanicznych oraz uczniowie, Pani Bo?ena Kutrzeba Nikiel - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty.

 
28 lutego do 22 wrze?nia 2013r PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Oddzia? Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Dzieje Nowej Huty zaprasza na otwarcie wystawy " Nowa Huta 1949". Wystaw? otwarta w dniach od 28 lutego do 22 wrze?nia 2013r.

 
13 lutego do 26 lutego 2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Dyrektor Wydzia?u Gospodarki Komunalnej Urz?du Miasta Krakowa zaprasza wszystkie organizacje pozarz?dowe do wzi?cia udzia?u w konsultacjach projektw uchwa? Rady Miasta w dniach 16 lutego do 26 lutego 2013r. w sprawie okre?lenia rodzajw dodatkowych us?ug ?wiadczonych przez Gmin? Miejsk? Krakw w zakresie odbierania odpadw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadw oraz wysoko?ci cen za te us?ugi.

 
14- 27 stycznia 2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Cz?onkowie Forum dla Nowej Huty przysz?o z pomoc? Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Nowej Huty w zorganizowaniu ferii zimowych 2013 dla dzieci ze ?wietlic ?rodowiskowych, " Gwizadeczki", " Zwariowane Anio?ki", " Potworki".. W planie ferii znalaz? si? Basen Mi?dzyszkolny na osiedlu Kolorowym, warsztaty w Pa?acu Krzysztofory pod tytu?em Opowie?ci i legendy bez liku, warsztaty w Kamienicy Hipolitw pod tytu?em Anio?y, warsztaty organizowane wsplnie z Fundacj? Czarna Owca pod tytu?em Kot nie ?limak domku nie nosi - budowanie domkw dla bezdomnych kotw, mecz mi?dzy?wietlicowy na Boisku Wielofunkcyjnym na osiedlu Kalinowym, zwiedzanie kulis Teatru Ludowego, spektakl w Teatrze Ludowym pt. Niezwyk?y Dom Pana A, seans filmowy w kinie Agrafka, zaj?cia plastyczne w ?wietlicach oraz inne atrakcje.

 
21 stycznia - 11 lutego rekrutacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Szanowni Pa?stwo,

Na pro?b? MARR partnera Forum zamieszczamy poni?ej tekst.

MARR szuka firm ispecjalistw do projektu. .

Ostatnia szansa nap?atny sta? lub zatrudnienie - w lutym zako?czy si? rekrutacja firm, pracownikw ijednostek naukowych doprojektu Ma?opolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: Wiedza, praktyka, kadry - klucz dosukcesu. zatrudnienie w firmach
Tylko do 21 stycznia lub do 11 lutego zapraszamy pracownikw jednostek naukowych i du?ych przedsi?biorstw zca?ej Polski oraz mikro, ma?e i?rednie firmy z Ma?opolski do zg?oszenia udzia?u w projekcie. Finansujemy w 50% (do 5.000 z?otych) 6-miesi?czne zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu. sta?e w jednostkach naukowych
Z kolei do 24 stycznia pracownicy mikro, ma?ych i ?rednich firm mog? zg?osi? si? na sta? wjednostkach naukowych. Sta?e rozpoczn? si? ju? w marcu. Miesi?cznie b?dzie mo?na otrzyma? do 3.500 z?otych przez 3 miesi?ce. Szczeg?owe informacje o rekrutacji znajduj? si? na stronie www.marr.pl/wipkadry oraz pod nr tel. + 48 12417 74 15.

Celem projektu jest wzmocnienie wsp?pracy itransferu wiedzy pomi?dzy jednostkami naukowymi iuczelniami, aprzedsi?biorstwami, podniesienie kompetencji pracownikw M?P oraz zwi?kszenie do?wiadczenia biznesowego pracownikw naukowych.

?rd?o finansowania: Unia Europejska wramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego (PO KL).

Joanna Burdek

Departament Marketingu i Wsp?pracy Regionalnej, Ma?opolska Agencja Rozwoju Regionalnegoul. Kordylewskiego 11,31-542 Krakw,tel. 12 617 66 86,fax 12617 66 68 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,www.marr.pl

MARR S.A Sp?ka zarejestrowana w S?dzie Rejonowym dla Krakowa - ?rdmie?cia w Krakowie, Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego nr KRS 0000033198, NIP: 676-005-88-47, kapita? zak?adowy: 86 465 000 PLN, kapita? wp?acony: 86 465 000 PLN

 
6 grudnia 2012r PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

W dniu 6 grudnia 2012r w przepi?knie udekorowanej swietlicy Szko?y Podstawoawej nr 92 na os. Kalinowym, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty wsplnie z cz?onkami Forum dla Nowej Huty zorganizowa?o spotkanie ze ?w. Miko?ajem dla ok 80 dzieci ze swietlic srodowiskowych" Potworki", "Zwariowane Anio?ki" oraz " Gwiazdeczki". Spotkanie ze ?w. Miko?ajem by?o okazja do wykazania sie dzieci w programach s?owno- muzycznych o tematyce miko?ajowej. Dzieciaki gosci?y rwnie? dzieci z Domu Dziecka w Sieborowicach. ?piewanie kol?d, postora?ek oraz zabawy ze ?w. Miko?ajem by?y bardzo wzruszaj?ce. Oczywi?cie kazde dziecko otrzyma?o rwniez podarunek od ?w. Miko?aja.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>