Informator ICI PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Informator Nowohuckiego Centrum Informacji

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty dzi?ki wsparciu finansowemu Firmy Philip Morris Polska S.A. wyda?o pierwszy bezp?atny INFORMATOR Nowohuckiego Centrum Informacji. Zbieg?o si? to niemal w 10 rocznic? dzia?alno?ci placwki, ktra by?a powo?ana i otwierana przez Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego.
Przypomnijmy, ze Nowohuckie Centrum Informacji Biuro Lokalne Nowa Huta s?u?y kontaktom z partnerami instytucjonalnymi i mieszka?cami Nowej Huty w sprawach dotycz?cych zrwnowa?onego rozwoju tej cz??ci Krakowa. Punkt prowadzi wszechstronn? dzia?alno?? dotycz?c? informacji turystycznej, w tym miejscu mo?na pobra? darmowe krakowskie informatory, mapy oraz zasi?gn?? informacji. Celem tego centrum informacji jest promocja Nowej Huty i informowanie o ?yciu kulturalnym, konferencjach, zjazdach i innych wydarzeniach maj?cych miejsce ca?ym Krakowie. Dodatkowo punkt udziela informacji na temat turystyki Krakowa i mo?liwo?ci rozpocz?cia w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej.
Wst?p do naszego Informatora napisa? Maciej Miezian - zwi?zany z nami od wielu, wielu lat, historyk sztuki, by?y kustosz Dworku Matejki w Krzes?awicach. Autor przewodnika po Nowej Hucie. Pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Oddzia? Dzieje Nowej Huty, Nowohucianin roku 2014. Informator zosta? podzielony na trzy cz??ci, w pierwszej mo?na znale?? zabytki Nowej Huty z archiwalnymi zdj?ciami ze zbiorw Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty. Ciekawie opisane 50 wa?nych, zabytkowych miejsc, mo?liwo?? wyboru przy zwiedzaniu ..

W drugiej cz??ci pokazujemy, ze Now? Hut? mo?na poznawa? na r?ne sposoby, pieszo, rowerem: - Zielonym Szlakiem Greenways Nowa Huta D?ubnia. Dok?adnie opisujemy trzy p?tle tematyczne wraz z mapk? rowerow?. Mo?liwo?? ciekawych wycieczek rowerowych dla m?odzie?y oraz ca?ych rodzin. Pokazujemy rwnie? tras? konn?, w stadninie koni PEGAZ oraz mo?liwo?? poznawania miasta tras? wodn? wyznaczona przez Yacht Klub Polski Krakw przysta? w Mogile.

W trzeciej cz??ci chcemy przedstawi? mieszka?com ?wietlice ?rodowiskowe , ktre dzia?aj? w Nowej Hucie prowadzone przez nasze Stowarzyszenie. Wiemy jak w obecnej sytuacji jest wa?ne odnalezienie bezpiecznego miejsca dla swoich dzieci, gdzie mo?na spokojnie odrobi? lekcje pod okiem wychowawcw, ?wietnie bawi? si? ze swoimi rwie?nikami, wyjecha? na wycieczki, sp?dzi? wakacje.

Od wielu, wielu lat dwie imprezy zosta?y mocno zaakcentowane w Nowej Hucie, s? nimi Dni Ziemi oraz Tydzie? Zrwnowa?onego Transportu - Europejski Dzie? Bez Samochodu. Zach?camy w Informatorze mieszka?cw do uczestnictwa w tych wydarzeniach , podczas ktrych mo?na skorzysta? z szeregu atrakcji, wystaw, konkursw z nagrodami, wycieczek rowerowych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum os. Centrum B bl 9.

 
24 kwietnia 2015r PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Dni Ziemi 2015

Dni Ziemi to coroczna impreza organizowana wsplnie z Wydzia?em Kszta?towania ?rodowiska UMK. Obchody Dni Ziemi maj? charakter oglnokrajowy. Ich celem jest skupienie uwagi jak najwi?kszej liczby osb w sprawie zwi?zanej ze stanem ?rodowiska naturalnego i jego ochron?.
Dni Ziemi odby?y si? w Nowej Hucie na placu Centralnym. Wzorem Krakowskiego Festiwalu Recyklingu prowadzona by?a zbirka surowcw w zamian, za ktre rozdawane by?y sadzonki kwiatw i krzeww. Ca?o?? imprezy u?wietnia?y wyst?py dzieci z nowohuckich szk? i przedszkoli. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty wsplnie z Forum dla Nowej Huty w ramach obchodw Dni Ziemi 2015 zorganizowa?o, jak co roku przejazd rowerowy wok? ??k Nowohuckich w ktrym udzia? wzi??a m?odzie? z nowohuckich szk?.

Rajd odby? si? 24 kwietnia o godz.10.00 i zosta? uroczy?cie otwarty przez Pani? Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty Bo?en? Kutrzeb? Nikiel, Jolant? Sendur z UMK Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska oraz Pana Dyrektora Nowohuckiego Centrum Kultury Zbigniewa Grzyba. Dla najm?odszych, t?umnie przyby?ych uczestnikw przeprowadzona zosta?a lekcja edukacyjna przez Pani? Jolant? Sendur z Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska UMK. Przedszkolaki mog?y us?ysze? wiele ciekawostek na temat ??k Nowohuckich, dowiedzie? si? jak wa?ne jest dbanie o ?rodowisko naturalne, oraz jak istotne jest segregowanie ?mieci w celu ich p?niejszego przetwarzania.
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Serdeczne podzi?kowania sk?adamy Dyrektorom Szk? oraz wychowawcom, ktrzy zach?caj? m?odzie? do aktywnego uczestnictwa w cyklicznych przejazdach rowerowych promuj?c Zielony Szlak Nowa Huta D?ubnia.

Wykaz szk?, bior?cych udzia? w Rajdzie:
1.Zesp? Szk? Budowlanych Chemobudowa os. Urocze 13 Krakw
2.Zesp? Szk? Mechanicznych nr 3 os. Szkolne 37 Krakw
4.Zesp? Szk? Gastronomicznych w Krakowie
5. Zesp? Szk? Poligraficzno-Medialnych w Krakowie
5.Samorz?dowe Przedszkole nr 108, os. Handlowe 3 Krakw

 
9-10 kwietnia 2015r PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa -Fabryka Emalia Oskara Schindlera zorganizowa?a konferencje " Miejsce po, miejsce bez". Zamiarem konferencji by?a prba podsumowania wieloletnich prac i do?wiadcze? MHK w przestrzeni pami?ci i historii. Prba zapoznania si? z dorobkiem badaczy, naukowcw i instytucji, ktre zajmuj? si? podobn? problematyk?.

 
16-27 luty 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Stowarzyszenie wsplnie ze sponsorami oraz cz?onkami Forum dla Nowej Huty zorganizowa?o dla dzieci ze ?wietlic ?rodowiskowych plan ferii zimowych 2015r. W?rd licznych atrakcji by?y wycieczki po Krakowie, basen, boisko wielofunkcyjne, Muzeum Mocak, Kino Agrafka,Teatr Ludowy , Muzeum Lotniska , Muzeum Dzieje Nowej Huty i wiele innych. W ostatnim dniu ferii dzieci pojecha?y na wycieczk? do miejscowo?ci Kostrza - Sadek. Ma?a urokliwa miejscowo?? w jej pobli?u mie?ci si? gra Kostrza. Dzieci zwiedzi?y gospodarstwo rolne, zwierzaki cieszy?y si? powodzeniem. Po spacerze w izbie , ktra obecnie jest ?wietlica mo?na by?o wys?ucha? opowie?ci o starym piecu do pieczenia chleba i innych atrakcjach tego czarodziejskiego zak?tka. W porze popo?udniowej po smacznym obiedzie dzieci uczestniczy?y w warsztatach mydlarskich. Ka?dy samodzielnie wykona? myde?ko glicerynowe o zapachu ro?nych aromatycznych olejkw. Dzieci by?y bardzo zadowolone z wycieczki, pe?ne rado?ci wraca?y do Krakowa.

 
5 grudnia 2014r PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Forum dla Nowej Huty jak co roku przychodzi z pomoc? w organizacji spotkania ze ?wi?tym Miko?ajem w ?wietlicy ?rodowiskowej na os. Kalinowym . W uroczysto?ci wzi??y udzia? dzieci ze ?wietlic mieszcz?cych si? przy os. Alberty?skim, os.Wysokim, os. Kalinowym. Licznie przybyli tak?e rodzice dzieci, chc?cy podziwia? swoje pociechy podczas wyst?pw. Wychowankowie przygotowali na t? okazje krtkie przedstawienia teatralne oraz ?wi?teczne piosenki i wierszyki. Wyst?p zosta? nagrodzony gromkimi brawami.Po wszystkich przedstawieniach , dzieci oczekuj?c na prezenty, wsplnie od?piewa?y piosenk? o ?w. Miko?aju. Kiedy nadszed? d?ugo oczekiwany moment, ka?de z dzieci otrzyma?o prezent . Rado?? z upominkw by?a wielka .

 
25 listopada 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

W dniu 25 listopada 2014r uczestniczyli?my w spotkaniu w sprawie koncepcji oraz warunkw otwartego konkursu ofert na realizacje zadania pn. " Centrum Obywatelskie".

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>