Geneza Forum dla Nowej Huty PDF Drukuj Email
Nowa Huta, w tym Obszar Strategiczny Krakw-Wschd, od wielu lat pozostaj? powa?nym wyzwaniem spo?eczno-gospodarczym. W ostatnim okresie czasu, do problemw ochrony ?rodowiska, ktre pomimo wielu powa?nych inwestycji wci?? pozostaj? nierozwi?zane, dosz?y inne - zwi?zane z utrat? miejsc pracy przez pracownikw HTS i okolicznych przedsi?biorstw. Powoduje to, ?e narastaj? problemy spo?eczne zwi?zane z brakiem pracy i obni?aj?cym si? poziomem ?ycia cz??ci mieszka?cw Nowej Huty. Dlatego Nowa Huta jest miejscem wielu, obok rz?dowych i samorz?dowych, inicjatyw organizacji pozarz?dowych, a tak?e przedsi?biorstw prywatnych, ktre czuj? si? odpowiedzialne spo?ecznie.

Przyk?adowo na terenie Nowej Huty mie?ci si? siedziba Krakowskiego Forum Organizacji Socjalnych, skupiaj?cego ponad 30 organizacji dzia?aj?cych na polu opieki spo?ecznej. Dzia?ania socjalne podejmuje te? ko?ci? i organizacje ko?cielne. Od lat dzia?a w Nowej Hucie Towarzystwo Solidarnej Pomocy, wspieraj?ce najubo?szych. W niewielkiej odleg?o?ci od nowohuckiej cz??ci Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie Fundacja Sacrosong planuje zbudowanie osiedla dla bezdomnych.

W Nowej Hucie mie?ci?a si? przez kilka lat siedziba regionalnego (wojewdztwo ma?opolskie i ?l?skie) programu Czysty Biznes Fundacji Partnerstwo dla ?rodowiska. Celem Programu jest wspieranie ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw w zakresie ochrony ?rodowiska. Spo?rd blisko 200 firm uczestnicz?cych w Programie, kilkana?cie dzia?a w Nowej Hucie. Tutaj te? Program stara si? zrealizowa? m.in. ide? tzw. Zielonych Parkw Przedsi?biorczo?ci. W bezpo?rednim s?siedztwie HTS dzia?a jedno z najwi?kszych i najbardziej kompleksowych w Polsce centrw przedsi?biorczo?ci (Inkubator, O?rodek, Fundusz) prowadzone przez Fundacj? Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego.

Inicjatywy wa?ne, nie tylko z gospodarczego punktu widzenia podejmuj? te? przedsi?biorstwa prywatne. Slag Recycling i Madrohut przedsi?biorstwa eksploatuj?ce ha?dy ?u?la wychodz? z inicjatywami szerszych dzia?a? w zakresie gospodarki odpadami w mie?cie. ROLHUT sp. z o.o. administruje od kilku lat biznes-parkiem. Zarz?d Elektrociep?owni Nowa Huta ma swojego pe?nomocnika, ktrego zadaniem jest wspieranie inicjatyw wa?nych dla spo?eczno?ci lokalnej, niekoniecznie zwi?zanych z dzia?alno?ci? przedsi?biorstwa.Inicjatywy powy?sze, podobnie jak inicjatywy rz?dowe i samorz?dowe, maj? jednak charakter rozproszony i nie s? postrzegane jako wystarczaj?ce dla odpowiedzi na wyzwania, przed ktrymi stoi Nowa Huta. Dlatego wa?nym wydaje si? podj?cie dzia?a? maj?cych z jednej strony za zadanie monitorowanie inicjatyw i programw ju? prowadzonych, z drugiej strony, zainicjowanie i wdro?enie nowych przedsi?wzi??, ktre by?yby istotne dla zrwnowa?onego rozwoju obszaru Nowej Huty.

Od 1994 do 1998 roku funkcjonowa?a tzw. Komisja Wsplna HTS, grupuj?ca przedstawicieli w?adz lokalnych: Urz?du Wojewdzkiego, Wojewdzkiego Urz?du Pracy i Urz?du Miasta oraz kierownictwa HTS. W tym roku utworzono now? Komisj? Wspln? HTS i Administracji Publicznej. Organizacje pozarz?dowe i inne przedsi?biorstwa nie uczestnicz? w jej pracach. Realizacja rozwoju zrwnowa?onego wyra?a si? w procesach podejmowania decyzji poszukuj?cych rwnowa?enia racji spo?ecznych, ekonomicznych i ekologicznych. W tej sytuacji organizacje pozarz?dowe, sektor biznesu oraz inne instytucje dzia?aj?ce na terenie Nowej Huty postanowi?y powo?a? struktur? partnersk? Forum dla Nowej Huty.
Zmieniony: Czwartek, 04 Wrzesień 2008 13:53