Dni Ziemi, 23-24 kwietnia 2010 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 25 Kwiecień 2010 09:21

Dni Ziemi to coroczna impreza organizowana wsplnie z Wydzia?em Kszta?towania ?rodowiska UMK. Obchody Dni Ziemi maj? charakter oglnokrajowy. Ich celem jest skupienie uwagi jak najwi?kszej liczby osb w sprawie zwi?zanej ze stanem ?rodowiska naturalnego i jego ochron?. Urz?d Miasta Krakowa przygotowuje obchody z wie?cz?c? je Krakowsk? Wystaw? Ekologiczn?, podczas ktrej rozstawiane s? namioty wystawiennicze, w ktrych mo?na zobaczy? prezentacje inwestycji ekologicznych, miejskich sp?ek komunalnych, zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu, wystawy prac plastycznych przygotowane przez krakowskie szko?y i przedszkola a tak?e o?rodki kultury. W tym roku Dni Ziemi odby?y si? w Nowej Hucie na placu Centralnym. Wzorem Krakowskiego Festiwalu Recyklingu prowadzona by?a zbirka surowcw w zamian, za ktre rozdawane by?y sadzonki kwiatw i krzeww.

Ca?o?? imprezy u?wietnia?y wyst?py dzieci z nowohuckich szk? i przedszkoli. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty w ramach obchodw Dni Ziemi 2010 zorganizowa?o, jak co roku przejazd rowerowy wok? ??k Nowohuckich w ktrym udzia? wzi??a m?odzie? z nowohuckich szk?. Nast?pn? grup? byli biegacze ktrzy wystartowali po rowerzystach razem z Nornic Walking ze Stowarzyszenia ??ki Nowohuckie promuj?c w ten sposb zdrowy, ekologiczny styl ?ycia. Rajd odby? si? 23 IV o godz. 10.00 i zosta? uroczy?cie otwarty przez Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty Pana Krzysztofa Kwater? oraz Zast?pc? Dyrektora Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska UMK Pani? Ew? Olszowsk?-Dej. W otwarciu udzia? wzi?li rwnie? Prezes Stowarzyszenia ??ki Nowohuckie Pan Jerzy Skibi?ski oraz Wiceprzewodnicz?cy Forum dla Nowej Huty Pan Tadeusz Staniec, przedstawiciel z Fundacji Partnerstwo dla ?rodowiska oraz Dyrektor Stowarzyszenia Pani Bo?ena Kutrzeba Nikiel.

Po rajdzie m?odzie? wzi??a udzia? w przygotowanych przez Stowarzyszenie trasach rowerowych: do Niepo?omic Szlakiem Bursztynowym, pod przewodnictwem do?wiadczonych harcerzy z ZHP Hufiec (os. Sportowe 25 A), promowanym przez Stowarzyszenie szlakiem Nowa Huta D?ubnia, przygotowanym przez przewodnika PTTK Krzysztofa Szafra?ca i pracownika Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty, Pani? Ann? Wrblewsk?. Pan Henryk ?ukasik mi?o?nik fortw poprowadzi? rajd rowerowy szlakiem Twierdzy Krakw. Ostatni? p?tl? Starej Nowej Huty rowerzy?ci przejechali pod przewodnictwem pana Paw?a Jag?o z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Dla najm?odszych, t?umnie przyby?ych uczestnikw przeprowadzona zosta?a lekcja edukacyjna przez Pani? Jolanta Sendur z Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska UMK. Przedszkolaki mog?y us?ysze? wiele ciekawostek na temat ??k Nowohuckich. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Kolejn? z atrakcji przewidzian? przez Stowarzyszenie w ramach obchodw Dni Ziemi by?a wycieczka do Jerzmanowic do Jaskini Nietoperzowej po??czonej z pieczeniem kie?basy. Uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem Jaskini?, w wycieczce wzi??o udzia? ok. 45 dzieci. Stowarzyszenie bra?o rwnie? udzia? w Wystawie Ekologicznej na Pl. Centralnym w dniach 23-24 IV, prezentuj?c swoj? dzia?alno?? i dotychczasowe osi?gni?cia, m.in. szlak turystyczny Nowa Huta D?ubnia, dzia?alno?? ?wietlic ?rodowiskowych. Stowarzyszenie zorganizowa?o dzi?ki sponsorom konkursy plastyczne na temat ekologii dla ok. 250 dzieci. Wszystkie zorganizowane imprezy spotka?y si? z du?ym zainteresowaniem dzieci i mieszka?cw Nowej Huty.

Wykaz szk?, bior?cych udzia? w Rajdzie:

1. Zesp? Szk? "Chemobudowa" os. Urocze 13 Krakw

2. Zesp? Szk? Mechanicznych nr 3 os. Szkolne 37

3. XI Liceum Oglnokszta?c?ce, os. Teatralne 33 Krakw

4. Szko?a Podstawowa z oddzia?ami integracyjnymi 98 os. Na Stoku 52 Krakw

5. Szko?a Sportowa 91 os. Handlowe 4 Krakw

6. Samorz?dowe Przedszkole nr 108, os. Handlowe 3 Krakw

Zmieniony: Piątek, 24 Czerwiec 2011 10:20