Dni Ziemi, 15-16 kwietnia 2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 24 Kwiecień 2011 09:57

Obchody Dni Ziemi maj? charakter oglnokrajowy. W tym roku ze wzgl?du na ?wi?ta Wielkanocne odby?y si? wcze?niej ni? zwykle, bo 15 - 16 kwietnia, jak zwykle w alei R? w Nowej Hucie. Ich celem jest skupienie uwagi jak najwi?kszej liczby osb na tematyce zwi?zanej z ochron? ?rodowiska naturalnego. Jest to impreza organizowana wsplnie z Wydzia?em Kszta?towania ?rodowiska Urz?du Miasta Krakowa.

Na corocznej Krakowskiej Wystawie Ekologicznej, z uwagi na blisko?? Wielkanocy nie zabrak?o elementw zwi?zanych z tym ?wi?tem. W alei R? na specjalnie przygotowanych stoiskach mo?na by?o zakupi? wyroby ceramiczne, plecione r?cznie koszyki, pisanki, ?wiece, miody i wiele innych rzeczy. Atrakcj? dla najm?odszych by?a mo?liwo?? wykonania w?asnor?cznie palm wielkanocnych. Ca?o?? imprezy u?wietnia?y wyst?py dzieci z nowohuckich szk? i przedszkoli. Prowadzona by?a rwnie? zbirka surowcw w zamian, za ktre rozdawane by?y sadzonki kwiatw krzeww i drzew.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty w ramach obchodw Dni Ziemi, jak co roku zorganizowa?o rajd rowerowy wok? ??k nowohuckich, ktry odby? si? 15 kwietnia o godzinie 10:00. W uroczystym otwarciu wzi?li udzia? Pani Ewa Olszowska-Dej - Zast?pca Dyrektora Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska UMK oraz Pani Bo?ena Kutrzeba-Nikiel - Dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Kolejn? atrakcj? zorganizowan? przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty by?a wycieczka autokarowa do Lanckorony. Odby?a si? 16 kwietnia i wzi??o w niej udzia? 30 dzieci z Nowej Huty. Dzieci zwiedzi?y Izb? Muzealn?, ruiny zamku, pod??a?y ?ladem anio?w, a na koniec zjad?y pyszne kie?baski z grilla.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty serdecznie dzi?kuje m?odzie?y i nauczycielom, ktrzy wzi?li udzia? w tegorocznym Rajdzie Rowerowym.

Wykaz szk?, bior?cych udzia? w Rajdzie:

1. Gimnazjum nr 42, os. Strusia 19;

2. Szko?a Podstawowa nr 92, os Kalinowe 18;

3. III Liceum Oglnokszta?c?ce, os. Wysokie 6;

4. Zesp? Szk? Mechanicznych 3, os. Szkolne 37;

5. Zesp? Szk? Budowlanych "CHEMOBUDOWA - KRAKW, os. Urocze 13;

6. Zesp? Szk? Gastronomicznych nr 1, os. Z?otej Jesieni 16;

7. Zesp? Szk? Poligraficznych, os. Tysi?clecia 38;

8. Przedszkole 108, os. Handlowe 3.

Zmieniony: Piątek, 24 Czerwiec 2011 10:22