Historia powstania Forum PDF Drukuj Email
"Forum dla Nowej Huty" utworzy?o we wrze?niu 2000 r. kilkana?cie organizacji pozarz?dowych i przedsi?biorstw prywatnych podpisuj?c stosowne porozumienie. Przedstawiciele w?adz lokalnych i Huty im. T. Sendzimira tworz? osobn?, powo?an? z w?asnej inicjatywy, struktur? - Komisj? Wspln? Administracji Publicznej i HTS. W posiedzeniach Forum uczestnicz? jednak przedstawiciele w?adz publicznych i HTS, a tak?e kilkunastu innych, ni? za?o?yciele, organizacji i firm. Porozumienie jest otwarte na dodatkowych partnerw. Forum ma regulamin dzia?ania, wybrane w?adze i list? projektw w podziale na Zespo?y Robocze.

Proces utworzenia i organizowania si? Forum w czasie wygl?da? nast?puj?co:

III-VI 2000 Pierwsze spotkania (wzajemne zapoznanie si?, poszukiwanie mo?liwo?ci wsp?pracy, zapoznanie si? z do?wiadczenia funkcjonowania partnerstwa w mie?cie Rotherham)

VI 2000 Seminarium wsplnie z CASTer "Nowa Huta - Wezwanie do dzia?ania" (zebrano w jeden dokument materia?y informacyjne o ponad 20 instytucjach i organizacjach dzia?aj?cych na terenie Nowej Huty)

VII 2000 Warsztaty "Challenges of Sustainable Development in Poland" (uczestnicy warsztatw zapoznali si? z sytuacj? w Nowej Hucie jako casy study i zaproponowali utworzenie Forum dla Nowej Huty)

IX 2000 Podpisanie porozumienia o powo?aniu Forum dla Nowej Huty

X-XII 2000 Kolejne spotkania z nowymi partnerami

I 2001 Przyj?cie regulaminu

III 2001 Wybr w?adz

Do pobrania:
  

Projekty z roku 2005

 

Projekty z lat 2003-2004

 

Zmieniony: Czwartek, 04 Wrzesień 2008 13:34