Struktura Forum dla Nowej Huty PDF Drukuj Email

Najwy?sz? w?adz? w Forum stanowi, zgodnie z przyj?tym przez partnerw regulaminem Walne Zebranie wszystkich cz?onkw Forum. Walne Zebrania, zgodnie z regulaminem, powinno si? odbywa? si? co najmniej raz w roku - partnerzy Forum spotykaj? si? w pe?nym sk?adzie cz??ciej.

Walne Zebranie w 2005 roku wybra?o ze swego grona nast?puj?ce Prezydium Forum, ktre g?wnie kieruje na bie??co pracami Forum i reprezentuje je na zewn?trz:

Przewodnicz?cy:
Tadeusz Kasprzyk, Pe?nomocnik Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju Gospodarki Lokalnej Elektrociep?owni Krakw S.A.

Wiceprzewodnicz?cy:
Tadeusz Staniec , Radny Dzielnicy XVIII

Cz?onek Prezydium:
Aneta Kislinger-Kuropatnicka, Kierownik ds. Komunikacji Wewn?trznejfirmyPhilip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.
Wies?aw Ptaszek, szef Biura Nadzoru Maj?tkowego Mittal Steel Poland / o Krakw
ks. Jan Palusi?ski, Prezes Zarz?du Fundacji Sacrosong
Danuta Szymo?ska, Dyrektor Domu Kultury im. C.K. Norwida
Krzysztof Kwatera, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty

Rad? forum stanowi? przedstawiciele nast?puj?cych firm i instytucji:

 • Rada Dzielnicy XIV
 • Rada Dzielnicy XVIII
 • Oddzia? Dzieje Nowej Huty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
 • O?rodek Kultury im. C.K. Norwida
 • Szko?a Podstawowa nr 92
 • Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.
 • Mittal Steel Poland S.A.
 • Elektrociep?ownia Krakw S.A.
 • Fundacja Sacrosong
 • Pierwsza Wielobran?owa Sp?dzielnia Socjalna
 • Klub Czystego Biznesu w Nowej Hucie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty
Zmieniony: Piątek, 18 Maj 2012 10:39