Polityka cookie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 18 Luty 2013 09:06

Ciasteczka (ang. cookies) niewielkie informacje tekstowe, wysy?ane przez serwer WWW i zapisywane po stronie u?ytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domy?lne parametry ciasteczek pozwalaj? na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, ktry je utworzy?. Ciasteczka s? stosowane najcz??ciej w przypadku licznikw, sond, sklepw internetowych, stron wymagaj?cych logowania, reklam i do monitorowania aktywno?ci odwiedzaj?cych.

Mechanizm ciasteczek zosta? wprowadzony po to, by w bezstanowym protokole HTTP umo?liwi? odr?nienie osb odwiedzaj?cych dany serwis. Ciasteczka s? informacjami zapisywanymi trwale lub tymczasowo na ??danie serwera na dysku u?ytkownika. Najcz??ciej przechowywane s? w jednym pliku tekstowym lub binarnym.

Dane zapisane w ciasteczkach maj? posta? naprzemiennych ci?gw nazwy i warto?ci odpowiadaj?cej jej zmiennej. Serwer WWW chc?c wys?a? ??danie utworzenia ciasteczka na dysku u?ytkownika do??cza do nag?wka HTTP polecenie Set-Cookie, po ktrym nast?puje ci?g przekazywanych danych. Zapami?tane ciasteczko mo?e najcz??ciej odczyta? jedynie serwer, ktry je wys?a?. W danych po poleceniu Set-Cookie okre?lone s?:

nazwa i przypisan? jej warto??,

domena i ?cie?ka dost?pu, ktre s? zwi?zane z przekazywanym ciasteczkiem,

czas wa?no?ci danego ciasteczka (po jego up?yni?ciu przegl?darka usunie je).

Do zapisania ciasteczka wymagana jest jedynie jego nazwa. Je?li nie zostanie podana domena, do warto?ci zapisanych w ciasteczku dost?p b?dzie mia? jedynie serwer, z ktrego wys?ano ??danie zapisu. Niepodanie czasu wa?no?ci spowoduje usuni?cie ciasteczka po zamkni?ciu przegl?darki. Ciasteczka, ktre wygasaj? po zako?czonej sesji, zwane s? ciasteczkami sesyjnymi. Maj? one ustalony okres wa?no?ci, ktrego mechanizm wymusza serwer (zwykle nie mo?na polega? bowiem na prawid?owo?ci ustawienia zegara na komputerze z przegl?dark?).

Dzia?anie mechanizmu ciasteczek po stronie u?ytkownika zale?y od konfiguracji jego przegl?darki. Niektre z nich umo?liwiaj? odmow? zapisu, inne pozwalaj? na ustawienie daty wyga?ni?cia innej od tej deklarowanej w nag?wku HTTP. Zaawansowan? kontrol? nad zachowaniem ciasteczek posiadaj? m.in. Firefox, Opera i inne nowoczesne przegl?darki.

Wszystkie nowoczesne przegl?darki pozwalaj? na w??czenie b?d? wy??czenie mechanizmu ciasteczek (domy?lnie zazwyczaj jest on w??czony). To samo tyczy si? urz?dze? mobilnych. Informacj? jak wy??czy? coockie znajd? Pa?stwo w instrukcjach i dokumentacjach swoich przegl?darek i urz?dze?.

Zmieniony: Czwartek, 18 Kwiecień 2013 09:08