?cie?ki Rowerowe w Nowej Hucie PDF Drukuj Email
W roku 2005 otwarli?my Zielony Szlak Nowa Huta- D?ubnia. Odby?y si? rajdy rowerowe m?odzie?y szkolnej na szlaku. Umie?cili?my 30 tablic informacyjnych o szlaku w wa?nych miejscach Nowej Huty.

Zielony Szlak Nowa Huta- D?ubnia jest propozycja zwiedzania Nowej Huty w sposb aktywny, ekologiczny i poznawczy- na rowerze, pieszo, konno, a nawet ?dka. Osi? zielonego szlaku jest 32- kilometrowa sie? tras rowerowych ??cz?cych zabytki zwi?zane z histori? Nowej Huty, ostoje przyrody, tereny zielone, parki i miejsca rekreacyjne. Sie? tematycznych zielonych ?cie?ek nowohuckich realizowanych zgodnie z ide? zielonych szlakw- greenways zosta?a w??czona do mi?dzynarodowego Szlaku Bursztynowego, biegn?cego z Budapesztu do Krakowa, a docelowo Dolina Wis?y po Morze Ba?tyckie.
Zdj?cie: Tomasz Kwatera
Zdj?cie: Tomasz Kwatera
Inicjatorami szlaku s? najm?odsi mieszka?cy Nowej Huty. Uczniowie XVI Liceum Oglnokszta?c?cego w ramach edukacyjnego projektu " Czysta D?ubnia" zaplanowali wst?pny przebieg trasy rowerowo- pieszej w Dolinie D?ubni. Potem projekt rozrs? si? o tereny starej Nowej Huty oraz zabytkowe forty. Zielony Szlak nowohucki tworz? trzy p?tle tematyczne, stanowi?ce propozycj? krtkich rowerowych spacerw. P?tla D?ubni- Zielony szlak rowerowy o d?ugo?ci 12 km wiedzie przez tereny wsi Mogi?a i Krzes?awice. P?tla starej Nowej Huty - o d?. 10 km prezentuje przemiany obszaru dzisiejszej Nowej Huty na przestrzeni 2 po?. XX w. Trasa pozwala pozna? rozwi?zania urbanistyczne z lat 50. XX w, gdzie znacz?ce miejsce przewidziano dla terenw zielonych , jako przeciwwagi dla przemys?owego charakteru dzielnicy. P?tla Twierdzy Krakw- rowerowa p?tla dl. 10 km wiod?ca przez dawne wsie Krzes?awice i Gr?ba?w. Mo?na uda? si? na odkrywanie tajemnic krakowskich fortyfikacji.

Projekt realizowany jest w ramach Forum dla Nowej Huty, wsplnie z Fundacj? Partnerstwo dla ?rodowiska, Urz?dem Miasta Krakowa , Elektrociep?owni? Krakw S.A.