Pe?nomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Spo?ecznej Pani Anna Oko?ska- Walkowicz zaprosi?a wszystkie organizacje pozarz?dowe do uczestnictwa w spotkaniu dotycz?cemu koncepcji utworzenia przez Gmin? Inkubatora NGO/ Centrum Obywatelskiego. Spotkanie odby?o si? w siedzibie UMK przy ul. Wielopole 17 A. W spotkaniu uczestniczy? Wiceprzewodnicz?cy Pan Krzysztof Kwatera.