Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty dzi?ki wsparciu finansowemu Firmy Philip Morris Polska S.A. wyda?o pierwszy bezp?atny INFORMATOR Nowohuckiego Centrum Informacji. Zbieg?o si? to niemal w 10 rocznic? dzia?alno?ci placwki, ktra by?a powo?ana i otwierana przez Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego.
Przypomnijmy, ze Nowohuckie Centrum Informacji Biuro Lokalne Nowa Huta s?u?y kontaktom z partnerami instytucjonalnymi i mieszka?cami Nowej Huty w sprawach dotycz?cych zrwnowa?onego rozwoju tej cz??ci Krakowa. Punkt prowadzi wszechstronn? dzia?alno?? dotycz?c? informacji turystycznej, w tym miejscu mo?na pobra? darmowe krakowskie informatory, mapy oraz zasi?gn?? informacji. Celem tego centrum informacji jest promocja Nowej Huty i informowanie o ?yciu kulturalnym, konferencjach, zjazdach i innych wydarzeniach maj?cych miejsce ca?ym Krakowie. Dodatkowo punkt udziela informacji na temat turystyki Krakowa i mo?liwo?ci rozpocz?cia w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej.
Wst?p do naszego Informatora napisa? Maciej Miezian - zwi?zany z nami od wielu, wielu lat, historyk sztuki, by?y kustosz Dworku Matejki w Krzes?awicach. Autor przewodnika po Nowej Hucie. Pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Oddzia? Dzieje Nowej Huty, Nowohucianin roku 2014. Informator zosta? podzielony na trzy cz??ci, w pierwszej mo?na znale?? zabytki Nowej Huty z archiwalnymi zdj?ciami ze zbiorw Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty. Ciekawie opisane 50 wa?nych, zabytkowych miejsc, mo?liwo?? wyboru przy zwiedzaniu ..

W drugiej cz??ci pokazujemy, ze Now? Hut? mo?na poznawa? na r?ne sposoby, pieszo, rowerem: - Zielonym Szlakiem Greenways Nowa Huta D?ubnia. Dok?adnie opisujemy trzy p?tle tematyczne wraz z mapk? rowerow?. Mo?liwo?? ciekawych wycieczek rowerowych dla m?odzie?y oraz ca?ych rodzin. Pokazujemy rwnie? tras? konn?, w stadninie koni PEGAZ oraz mo?liwo?? poznawania miasta tras? wodn? wyznaczona przez Yacht Klub Polski Krakw przysta? w Mogile.

W trzeciej cz??ci chcemy przedstawi? mieszka?com ?wietlice ?rodowiskowe , ktre dzia?aj? w Nowej Hucie prowadzone przez nasze Stowarzyszenie. Wiemy jak w obecnej sytuacji jest wa?ne odnalezienie bezpiecznego miejsca dla swoich dzieci, gdzie mo?na spokojnie odrobi? lekcje pod okiem wychowawcw, ?wietnie bawi? si? ze swoimi rwie?nikami, wyjecha? na wycieczki, sp?dzi? wakacje.

Od wielu, wielu lat dwie imprezy zosta?y mocno zaakcentowane w Nowej Hucie, s? nimi Dni Ziemi oraz Tydzie? Zrwnowa?onego Transportu - Europejski Dzie? Bez Samochodu. Zach?camy w Informatorze mieszka?cw do uczestnictwa w tych wydarzeniach , podczas ktrych mo?na skorzysta? z szeregu atrakcji, wystaw, konkursw z nagrodami, wycieczek rowerowych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum os. Centrum B bl 9.