Dni Ziemi 2009 w Nowej Hucie PDF Drukuj Email
Wtorek, 12 Maj 2009 12:07

Dni Ziemi, ktre odby?y si? w dniach 24-26 kwietniato coroczna impreza organizowana wsplnie z Wydzia?em Kszta?towania ?rodowiska UMK. Obchody Dni Ziemi maj? charakter oglnokrajowy. Ich celem jest skupienie uwagi jak najwi?kszej liczby osb w sprawie zwi?zanej ze stanem ?rodowiska naturalnego i jego ochron?. Urz?d Miasta Krakowa przygotowuje obchody z wie?cz?c? je Krakowsk? Wystaw? Ekologiczn?, podczas ktrej rozstawiane s? namioty wystawiennicze, w ktrych mo?na zobaczy? prezentacje inwestycji ekologicznych, miejskich sp?ek komunalnych, zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu, wystawy prac plastycznych przygotowane przez krakowskie szko?y i przedszkola a tak?e o?rodki kultury.

 

 

W tym roku Dni Ziemi odby?y si? w Nowej Hucie na placu Centralnym. Wzorem Krakowskiego Festiwalu Recyklingu prowadzona by?a zbirka surowcw w zamian, za ktre rozdawane by?y sadzonki kwiatw i krzeww. Ca?o?? imprezy u?wietnia?y wyst?py dzieci z nowohuckich szk? i przedszkoli. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty wsplnie z Forum dla Nowej Huty w ramach obchodw Dni Ziemi 2009 zorganizowa?o, jak co roku przejazd wok? ??k Nowohuckich, w ktrym udzia? wzi??a m?odzie? z nowohuckich szk?, promuj?c w ten sposb zdrowy, ekologiczny styl ?ycia. Rajd odby? si? 24 IV o godz. 10.00 i zosta? uroczy?cie otwarty przez Przewodnicz?cego Forum dla Nowej Huty Pana Tadeusza Kasprzyka, Dyrektora Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska UMK Pani? Ma?gorzat? Mruga?a i Prezesa Stowarzyszenia Pana Krzysztofa Kwater?. W otwarciu udzia? wzi?li rwnie? V-ce Przewodnicz?cy Forum dla Nowej Huty Pan Tadeusz Staniec, Pan Krzysztof Florys z Fundacji Partnerstwo dla ?rodowiska oraz Dyrektor Stowarzyszenia Pani Bo?ena Kutrzeba Nikiel.

 

 

Po rajdzie m?odzie? wzi??a udzia? w przygotowanych przez Stowarzyszenie trasach rowerowych: do Niepo?omic Szlakiem Bursztynowym, pod przewodnictwem Pani Ewy Sikory i do?wiadczonych harcerzy z ZHP Hufiec (os. Sportowe 25 A), oraz promowanym przez Stowarzyszenie szlakiem Nowa Huta D?ubnia, przygotowanym przez pracownikw Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty, Pani? Karin? Zieli?sk? i Pani? Ewelin? ?wierk. Dla najm?odszych, t?umnie przyby?ych uczestnikw przygotowali?my drobne upominki, a Pani Jolanta Sendur z Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska UMK, zadba?a o stron? edukacyjn?. Przedszkolaki mog?y us?ysze? wiele ciekawostek na temat ??k Nowohuckich.

 

 

Kolejn? z atrakcji przewidzian? przez Stowarzyszenie w ramach obchodw Dni Ziemi by?a wycieczka do Suchej Beskidzkiej, po??czona ze zwiedzaniem zamku. Stowarzyszenie bra?o rwnie? udzia? w Wystawie Ekologicznej na Pl. Centralnym w dniach 24-25 IV, prezentuj?c swoj? dzia?alno?? i dotychczasowe osi?gni?cia, m.in. dzia?alno?? ?wietlic ?rodowiskowych, program dla samotnych matek "Dam sobie rad?" i szlak turystyczny Nowa Huta - D?ubnia. W dniu 25 kwietnia 2009 dzieci ze ?wietlic ?rodowiskowych prezentowa?y program artystycznym na temat ekologii. Wszystkie zorganizowane imprezy spotka?y si? z du?ym zainteresowaniem mieszka?cw Nowej Huty.

 

 

Wykaz szk?, bior?cych udzia? w Rajdzie:

  1. Zesp? Szk? "Chemobudowa" os. Urocze 13 Krakw
  2. Zesp? Szk? Elektrycznych, os. Szkolne 26 Krakw
  3. Zesp? Szk? Mechanicznych nr 3 os. Szkolne 37
  4. Szko?a Podstawowa nr 92, os. Kalinowe 17 Krakw
  5. XI Liceum Oglnokszta?c?ce, os. Teatralne 33 Krakw
  6. Samorz?dowe Przedszkole nr 108, os. Handlowe 3 Krakw
  7. Zesp? Szk? Gastronomicznych 1, os. Z?otej Jesieni 16 Krakw

Organizatorzy:

 

 

Partnerzy:

 

Zmieniony: Wtorek, 12 Maj 2009 12:50