Misja Forum PDF Drukuj Email

Misja Forum Dla Nowej Huty zosta?a ustalona na konferencji w dniu 20 czerwca 2005 roku.

Misja:

Koordynacja dzia?a? organizacji z sektora publicznego, gospodarczego i spo?ecznego na rzecz zrwnowa?onego rozwoju Nowej Huty.

Forum realizuje swoj? misj? poprzez dzia?ania na rzecz: 


programowania rozwoju Nowej Huty zgodnie z oczekiwaniami mieszka?cw i eliminacji barier rozwojowych, 

partnerstwa r?nych organizacji z sektora publicznego, gospodarczego i spo?ecznego, 

przyci?gania inwestorw, rozwoju przedsi?biorczo?ci i zatrudnienia socjalnego, 

rozwoju turystyki, sportu i rekreacji, 

edukacji ekologicznej m?odzie?y i doros?ych, 

ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego

stworzenia ofert sp?dzania czasu wolnego dla m?odzie?y