Wybrane osi?gni?cia PDF Drukuj Email
G?wn? inicjatyw? Forum jest opracowanie strategii zrwnowa?onego rozwoju dla Nowej Huty wg standardw Agendy 21. W celu przygotowania si? do prac nad stworzeniem harmonogramu prac Agendy 21 cz?onkowie Forum zapoznali si? g?wnie z koncepcj? planu zagospodarowania przestrzennego Nowej Huty opracowan? przez prof. Juchnowicza i uwarunkowaniami zwi?zanymi z istnieniem strefy ochronnej wok? HTS. Wa?nym elementem promocji Lokalnej Agendy 21 dla Nowej Huty by?a organizacja III Krakowskiej Wystawy Ekologicznej w ramach obchodw Dni Ziemi 2002 w Krakowie, ktra mia?a miejsce na placu w alei R? w Nowej Hucie w kwietniu tego roku. W imprezie uczestniczy?o oko?o 5 tysi?cy osb, ktre zwiedzaj?c kilkadziesi?t stanowisk, odwiedza?o stanowisko Forum dla Nowej Huty promuj?ce na planszach ide? Lokalnej Agendy 21.

W realizacj? Lokalnej Agendy 21 dla Nowej Huty, czynnie w??czy? si? Krakowski Instytut Nieruchomo?ci (KIN), ktry zorganizowa? kilka konferencji zwi?zan? z promocj? koncepcji rozwoju Krakowa jako miasta zwartego oraz promocji gospodarczej Nowej Huty. Instytut wsp?uczestniczy w opracowaniu projektu Parku Technologicznego w Branicach.
Podczas konferencji organizowanych przez KIN wskazano na potrzeb? utworzenia Komitetu Steruj?cego Agendy 21 pod robocz? nazw? - "Koalicja na rzecz Agendy 21 dla Nowej Huty". Na spotkaniu roboczym Forum dla Nowej Huty w przygotowano propozycj? sk?adu Komitetu Steruj?cego Lokalnej Agendy 21, skupiaj?cego przedstawicieli trzech sektorw.

Projektem zwi?zanym z Agend? 21 jest opracowanie spo?ecznych wska?nikw zrwnowa?onego rozwoju dla Nowej Huty. Pierwsze warsztaty na ten temat, zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty przy wsparciu merytorycznym i finansowym ze strony Fundacji Partnerstwo dla ?rodowiska, odby?y si? w dniu 28 sierpnia 2002 r. Ich efektem jest propozycja spo?ecznych wska?nikw zrwnowa?onego rozwoju w obszarze spraw spo?ecznych. Podczas drugich warsztatw - w dniu 18 pa?dziernika 2002 r. opracowano wska?niki dla obszarw: gospodarka i ochrona ?rodowiska.

W ramach projektu "Trasy turystyczne na terenie i wok? Nowej Huty", ktrego celem jest wytyczenie i promocja tras turystycznych na terenie i wok? Nowej Huty odby?a si? w dniu 28 wrze?nia 2001 r. akcja promocyjna projektu zatytu?owana "Dzie? dziedzictwa kulturowego Nowej Huty" (w nawi?zaniu do "Dni Dziedzictwa Kulturowego Ma?opolski"). Uczestnicy spotkania przejechali na rowerach tras? wytyczon? wok? dolnego odcinka rzeki D?ubni, jak rwnie?, wyj?tkowo w tym dniu, wjechali na teren HTS. Rozstawieni wzd?u? trasy uczniowie XVI LO informowali o znajduj?cej si? na niej atrakcjach turystycznych. W ramach tego projektu w czerwcu 2002 roku wydano map? tzw. Zielonego Szlaku Nowa Huta D?ubnia, ktra stanowi?a dodatek do wydania Gazety w Krakowie. Mapa ta zosta?a wr?czona Ksi?ciu Walii Karolowi podczas jego pobytu w Krakowie.

Obecnie opracowana zosta?a koncepcja przebiegu i oznakowania Zielonego Szlaku Nowa Huta D?ubnia, ktry stanowi? b?dzie lokaln? p?tl? Szlaku Bursztynowego, realizowanego zgodnie z ide? greenways. Koncepcja przekazana zosta?a do opinii w?adzom miasta Krakowa. Cz?onkowie Forum wspieraj? utworzenie u?ytku ekologicznego ??ki Nowohuckie, jak rwnie? zabiegaj? o obj?cie ochron? innych cennych przyrodniczo terenw w Nowej Hucie - w trakcie Dni Ziemi 2002 zaapelowano o ochron? Lasku Mogilskiego.

Na prze?omie lipca i sierpnia 2001 roku, przedstawiciele m?odzie?y XVI LO uczestniczyli w spotkaniu w Rotherham z przedstawicielami m?odzie?y z obszarw hutniczych Anglii, Finlandii, Szwecji i W?gier. Jest to jeden z kilku projektw edukacyjnych w Nowej Hucie, finansowanych ze ?rodkw Unii Europejskiej. Forum podejmuje dzia?ania, ktre pozwalaj? przedstawicielom szk? nowohuckich na wymian? do?wiadcze? w zakresie korzystania z programw edukacyjnych. Szko?y w Nowej Hucie bior? udzia? w programie Szko?y dla Ekorozwoju. Wzorcowe Szkolne Ostoje Przyrody znajduj? si? w XVI LO i w Przedszkolu Samorz?dowym nr 106.

Forum inicjuje wsp?prac? mi?dzynarodow?. W maju 2001 r. cz?onkowie Forum spotkali si? z Robert? Gratz - konsultantem Fundacji Braci Rockefellerw, ktra odwiedza?a liczne miejsca w Europie ?rodkowo-Wschodniej i zapoznawa?a si? z r?nymi oddolnymi projektami spo?eczno?ci lokalnych. Cz?onkowie Forum zorganizowali we wrze?niu 2002 r przyjazd do Nowej Huty przedstawicieli European Industrial Regions Association organizacji skupiaj?cej europejskie regiony przemys?owe w celu wymiany do?wiadcze? i lobbingu w Unii Europejskiej na rzecz wsparcia dzia?a? zwi?zanych z restrukturyzacj? obszarw poprzemys?owych.

W ramach European Mobility Week (16-22 wrze?nia 2002 r.) odby?o si? w Nowej Hucie wiele imprez, przygotowanych przez cz?onkw Forum dla Nowej Huty, takich jak:

a) przejazd rowerowy i wodny (motorwkami po Wi?le) z udzia?em przedstawicieli w?adz miasta z Nowej Huty do Urz?du Miasta Krakowa,
b) II Dzie? Dziedzictwa Kulturowego Nowej Huty udost?pnienie na szczeglnych warunkach miejsc na co dzie? niedost?pnych,
c) szkolna sesja popularno-naukowa w XVI LO nt. zdrowotnych aspektw ruchu.