04 grudnia 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Spotkanie ze ?w. Miko?ajem


Dnia 4-tego grudnia 2015 r. odby?o si? spotkanie ze ?wi?tym Miko?ajem w ?wietlicy ?rodowiskowej na os. Kalinowym 18. W uroczysto?ci wzi??o udzia? 100 dzieci ze ?wietlic mieszcz?cych si? przy os. Kalinowym, os. Wysokim oraz os. Alberty?skim; licznie przybyli tak?e rodzice dzieci, chc?cy podziwia? swoje pociechy podczas wyst?pów. Spotkanie rozpocz??o si? o godz. 17.00. Dzieci wywo?a?y ?wi?tego  Miko?aja, który rozpocz??  zabaw?, opowiada? dzieciom o swoim miejscu zamieszkania i tradycjach z nim zwi?zanym. Dzieci uwa?nie s?ucha?y i zadawa?y pytania.

Po ciekawej pogaw?dce z Miko?ajem, dzieci rozpocz??y przygotowania do przedstawie? artystycznych, które przygotowa?y  dla ?wi?tego Miko?aja. Pierwsza wyst?pi?a ?wietlica z os. Wysokiego  ”Zwariowane Anio?ki”, która przygotowa?a zawody miko?ajkowe do których zaproszono inne ?wietlice.  Zabawa by?a wspania?a i wzbudzi?a wiele emocji, by?y wyró?nienia i nagrody.  Nast?pn? ?wietlic?, która wyst?pi?a by?y Gwiazdeczki z os. Alberty?skiego, przygotowa?y pi?kne piosenki, wierszyki miko?ajkowe oraz wyst?p taneczny ?nie?ynek, które uczy?y Miko?aja ró?nych figur z gimnastyki artystycznej. Ostatni? ?wietlic?, która wyst?pi?a byli gospodarze z os. Kalinowego „Potworki”. Dzieci prezentowa?y si? przepi?knie w w?asnor?cznie zrobionych strojach.  Przedstawienie  dotyczy?o  ?wi?tego  Miko?aja, który na koniec podarowa? prezenty wychowawcom ze wszystkich ?wietlic.

Wyst?py zosta?y nagrodzone gromkimi brawami.  Po wszystkich przedstawieniach, dzieci oczekuj?c  na prezenty, wspólnie od?piewa?y piosenk? o ?w. Miko?aju.  Kiedy nadszed? d?ugo oczekiwany moment, ka?de z dzieci otrzyma?o prezent od ?wi?tego  Miko?aja.  Rado?? z upominków by?a wielka, dzieci cieszy?y si? z otrzymanych podarunków i  z przyjemno?ci? prezentowa?y ich zawarto?? wychowawcom i rodzicom.

Kiedy ka?dy dosta? swój prezent zaprosili?my wszystkich na pyszn? szarlotk?. Rozmowy z Miko?ajem oraz pami?tkowe zdj?cia zako?czy?y to grudniowe spotkanie a tak?e pobudzi?y nas do radosnego oczekiwania na ?wi?ta Bo?ego Narodzenia.

Podzi?kowania sk?adam wszystkim wolontariuszom z  ArcelorMittal, którzy w ramach wolontariatu pracowniczego byli z nami przy pakowaniu  paczek dla dzieci, ubieraniu i porz?dkowaniu sali, przygotowaniu pocz?stunku . Podzi?kowania kierujemy  równie? dla Miko?aja, w którego wcieli? si? emerytowany pracownik ArcelorMittal.

 
9 wrze?nia 2015r PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

W dniu 9 wrze?nia 2015r Forum dla Nowej Huty uczestniczyli?my w Konferencji zorganizowanej przez Ma?opolski Urz?d Wojewódzki w Krakowie. Podczas konferencji zaprezentowana zosta?a charakterystyka zjawiska " mowy nienawi?ci" w spo?ecze?stwie i mediach". W drugiej cz??ci by?a mo?liwo?? uczestniczenia w warsztatach, które poszerzy?y wiedz? w zakresie mowy nienawi?ci i dyskryminacji. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji rz?dowej oraz organizacje pozarz?dowe zainteresowane tworzeniem skutecznych dzia?a? w zakresie przeciwdzia?ania " mowie nienawi?ci".

 
18 wrzesnia 2015r PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Tydzie? Zrównowa?onego Transportu - Raid Rowerowy 2015

W dniu 18 wrze?nia 2015 w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównowa?onego Transportu Forum dla Nowej Huty uczestniczy?o w  rajdzie  rowerowym wokó? ??k Nowohuckich zorganizowanym dla m?odzie?y z nowohuckich szkó? . Przedszkolaki z Przedszkola nr 152 przygotowa?y przepi?kny ekologiczny program artystyczny. ??cznie w tegorocznej imprezie wzi??o udzia? oko?o 200 osób. Spotkanie odby?o si? przed Nowohuckim Centrum Kultury.

Spotkanie otworzy?a Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty Pani Bo?ena Kutrzeba – Nikiel.

Na rajdzie obecni byli równie? Przedstawiciel Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska Urz?du Miasta Krakowa – Pani Jolanta Zaj?c oraz Dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury Pan Zbigniew Grzyb.

Po przywitaniu uczestników oraz przedstawieniu kilkudniowego programu wydarze? Tygodnia Zrównowa?onego Transportu w Krakowie, na scenie wyst?pi?o 25 dzieci z Przedszkola nr 152 ze spektaklem na temat segregacji ?mieci. Nast?pnie rozpocz?? si? rajd rowerzystów wokó? ??k Nowohuckich, w których brali udzia? uczniowie oraz wychowawcy nast?puj?cych podmiotów: Zespó? Szkó? Mechanicznych os. Szkolne, Zespó? Szkó? Poligraficzno Medialnych os. Tysi?clecia, Zespó? Szkó? Gastronomicznych os. Z?ota Jesie?, Zespó? Szkó? Budowlanych „Chemobudowa” Kraków S.A. os. Urocze, III L.O. os. Wysokie, Gimnazjum 49 os. S?oneczne.

W rajdzie wzi??a równie? liczna grupa rowerzystów z Urz?du Miasta Krakowa - Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska.

W tym czasie dzieci z Przedszkola 152 uczestniczy?y w lekcji edukacyjnej, której tematem by?y ??ki Nowohuckie. Prowadzi?a je Pani Jolanta Sendur z Urz?du Miasta Krakowa. Uczestnicy rajdu oraz dzieci z przedszkoli otrzyma?y drobne upominki w postaci koszulek, kamizelek odblaskowych i innych akcesorii ufundowanych przez Urz?d Miasta Krakowa. Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom, którzy cyklicznie bior? udzia? w Rajdzie Rowerowym wokó? ??k Nowohucki promuj?c pi?kne miejsca naszej dzielnicy.

 
kolonia dla dzieci PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Forum dla Nowej Huty wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Nowej Huty jak co roku zorganizowa?o kolonie do Jordanowa dla swoich podopiecznych.   W trakcie roku szkolnego te dzieci korzystaj? z placówek opieku?czo-wychowawczych wsparcia dziennego. Po ca?orocznej pracy , jak? jest dla nich nauka w szkole , mog?y odpocz?? na kolonii letniej ze swoimi rówie?nikami.

Dzieci wyjecha?y z wykwalifikowan? kadr? pod has?em „Wakacje odkrywców”.


Codzienn? atrakcj? w kolonijnym programie by?y podró?e po ró?norakich krajach i poznawanie odmiennych kultur oraz zaj?cia naukowe, na których zg??biali sekrety fizyki i chemii. Dzi?ki zaj?ciom kulturoznawczym mog?y  mi?dzy innymi napisa? par? s?ów po japo?sku oraz nauczy? si? wymawia? swoje imi? w tym j?zyku, nauczyli?my si? ta?czy? belgijski ludowy taniec oraz tworzy? spódniczki rodem z Kongo. W upalne dni pod okiem ratownika dzieci korzysta?y z basenu na terenie o?rodka . Tradycyjnie ju? odby? si? chrzest kolonijny tych , którzy przyjechali po raz pierwszy. Nie mog?o zabrakn?? dyskotek, o które prosi?y wszystkie dzieci, oraz ogniska z kie?baskami. Oprócz licznych atrakcji zapewnionych na miejscu, mieli?my okazj? odwiedzi? park linowy w Zawoji (najwi?kszej wsi w Polsce), gdzie ka?dy móg? spróbowa? swoich si?, wspinaj?c si? mi?dzy drzewami, wysoko nad ziemi?. Odbyli?my tak?e wycieczk? do Rabki- miejsca znanego ze swoich uzdrowisk, gdzie oprócz spaceru po przepi?knym parku zdrojowym mieli?my okazj? pobawi? si? na ogromnym placu zabaw, pe?nym ró?norakich hu?tawek, karuzeli i drabinek. Niebywa?? atrakcj? ostatniego dnia by? przejazd quadem- dzi?ki uprzejmo?ci w?a?ciciela o?rodka. Dzieci przez ca?y pobyt rywalizowa?y mi?dzy sob?, zdobywaj?c punkty za porz?dek w pokojach, zachowanie oraz punktualno??. Niewielk? ró?nic? punktu, ku zaskoczeniu wszystkich, zwyci?zcami zostali ch?opcy. Wszystkie dzieci na koniec kolonii zosta?y obdarowane prezentami, które maj? przypomina? im o niezwyk?ych chwilach sp?dzonych razem, w tym niezwykle urokliwym miejscu. Dzieci si? ze sob? bardzo z?y?y , zintegrowa?y, . Przy po?egnaniach pola?o si? wiele ?ez, ale oczywi?cie wiadomo, ?e za rok kolejny wyjazd.

 
29 maja 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Forum dla Nowej Huty wspó?pracowa?o ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Nowej Huty przy organizacji Dnia Dziecka 2015r. Impreza odby?a si?  29 maja 2015 r. zorganizowana dla dzieci ze ?wietlic ?rodowiskowych w Nowej Hucie. Odby?y si? zawody sportowe.
Po ta?cach i ?piewach przyszed? te? czas na prezenty i nagrody. Zosta? rozstrzygni?ty konkurs plastyczny i przekazane nagrody dla laureatów.. Ka?de  dziecko uczestnicz?ce w imprezie dosta?o dyplom za udzia? w Dniu Dziecka  pluszaka lub gry planszowe. Wygrana dru?yna zawodów sportowych otrzyma?a równie? dyplom za zaj?cia pierwszego miejsca. Wszystkie dzieci otrzyma?y te? mnóstwo s?odko?ci, którymi nie mog?y si? nacieszy?. Po zako?czonej zabawie dzieci opowiada?y swoim rodzicom o radosnych prze?yciach i weso?ych chwilach sp?dzonych podczas Dnia Dziecka. W imprezie wzi??o udzia? ok. 80 dzieci.

 

 
25 kwietnia 2015r PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Dzie? Organizacji Pozarz?dowych

25 kwietnia 2015r. na Krakowskim Ma?ym Rynku podczas ?wi?ta Organizacji Pozarz?dowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa organizowanego przez Fundacj? Gospodarki i Administracji Publicznej w partnerstwie z Gmin? Miejsk? Kraków w ramach projektu „WiP – Wspó?praca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków", odby?y si? Targi Organizacji Pozarz?dowych.


P?yta Ma?ego Rynku zosta?a podzielona na dwie strefy: namiotow? oraz animacyjn?, w której znajdowa?a si? scena. By?o to miejsce przeznaczone na wyst?py artystyczne, targi, pokazy, konkursy, zaj?cia z r?kodzie?a, gry i zabawy dla dzieci, warsztaty aktywizuj?ce mieszka?ców, itp.


Podczas trwania ca?ej imprezy krakowskie organizacje pozarz?dowe mog?y zaprezentowa? si? w specjalnie przygotowanych stoiskach- namiotach oraz na scenie postawionej od strony ul. Siennej, przybli?aj?c realizowane przez siebie dzia?ania i osi?gni?cia oraz zach?ca? mieszka?ców do wspó?pracy.


Uroczyst? inauguracj? Targów Organizacji Pozarz?dowych zaplanowano na godzin? 11:00. Nast?pnie organizacje mog?y zaprezentowa? swoje osi?gni?cia: by? wyst?p taneczny z udzia?em uczniów programów Mi?dzynarodowej Fundacji Talentów Artystycznych, prezentacja umiej?tno?ci uk?adania specjalistycznych kubków speed-stacks, prezentacja oferty strefy namiotowej oraz wr?czenie nagród za najciekawszy transparent promuj?cy rodzin?, pokaz magii Doktorów Clownów, czytanie wierszy, wyst?p taneczny Akademii M?odzie?y, pokaz / Happening „Stereotyp – Prawda”, wyst?p Mistral Gospel Choir, taniec zumby, Duo Accosphere -mi?dzynarodowy polsko-s?owacki duet akordeonowy za?o?ony w 2011 roku, w którego sk?ad wchodz? Grzegorz Palus i Alena Budzinakova.


Podczas Targów Organizacji Pozarz?dowych Stowarzyszenie oraz Forum dla Nowej Huty prezentowa?o swoje dotychczasowe osi?gni?cia oraz realizowane obecnie programy: m.in. ?wietlice ?rodowiskowe dla dzieci. Du?ym zainteresowaniem mieszka?ców Krakowa cieszy? si? promowany przez Stowarzyszenie i aktualnie wydany INFORMATOR NOWOHUCKIEGO CENTRUM  INFORMACJI

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>